Licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 72-300 Gryfice, Jasiel 23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 GRYFICE w sali nr  2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej   położonej  pod adresem: 72-300 Gryfice, Jasiel 23, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00002505/5  będącej własnością dłużniczki: Katarzyny Anny Gołombek.

    Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Jasiel nr 23, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki numer 124, 125 o łącznym obszarze 0,2782 ha, z obrębu ewidencyjnego Jasiel, gm. Gryfice. Na działkach posadowione są dwa budynki mieszkalne jednorodzinne, budynek gospodarczy oraz dwie wiaty. 

Suma oszacowania wynosi 824 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 618 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gryficach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych:  ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Patrycjusz Stuła