Licytacja lokalu mieszkalnego 72-304 Brojce, Dargosław 15/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2022 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 GRYFICE w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Daniel Wechmann położonego: 72-304 Brojce, Dargosław 15/3, dla którego  Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1G/00017997/8.

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w miejscowości Dargosław 15. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 49,00 m2. Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 49/528 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą  KW nr SZ1G/00016096/5.  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na działce oznaczonej numerem 10/10 z obrębu ewidencyjnego Dargosław. 

Suma oszacowania wynosi 74 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy  
                                                                                                                                                                                                                                  Patrycjusz Stuła