Licytacja nieruchomości Trzebiatów,ul. Kamieniecka 17B/1 - lokal mieszkalny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2019 r. o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 GRYFICE w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużniczki: Janiny Stachowiak położonego: 72-320 Trzebiatów, ul. Kamieniecka 17b/1, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1G/00032734/8.

Przedmiotem licytaci jest nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w budynku nr 17b przy ulicy Kamienieckiej w miejscowości Trzebiatów. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 56,90 m2.

Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 448/10000 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr SZ1G/00027926/3. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na działce gruntu oznaczonej w ewidencji nr 23/28 z obrębu Trzebiatów – 11.

Suma oszacowania wynosi 146 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 575,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy

Patrycjusz Stuła