Licytacja nieruchomości Gryfice, ul. Rapackiego 14a - nieruchomość gruntowa zabudowana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gryficach 72-300 GRYFICE, ul. Wysoka Brama 2 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: "SCMB-Materiały Wykończenia Wnętrz" Jerzy Kwaśniewski i Mariusz Hojczyk Spółka Jawna położonej: 72-300 Gryfice, Rapackiego 14A, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1G/00013490/6
 

Nieruchomość stanowi działka gruntowa zabudowana położona w Gryficach przy ul. Rapackiego 14A, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 14/2 i 54 o łącznej powierzchni 1,0262 ha. Na działce nr 14/2 posadowiony jest budynek magazynowohandlowy, o powierzchni zabudowy 2408 m2 i powierzchni użytkowej 2251,8 m2, budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 209 m2 i powierzchni użytkowej 182,2 m2 oraz budynek stróżowki o powierzchni zabudowy 10 m2 i powierzchni użytkowej 6 m2.

Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działkę nr 14/1 o pow. 3440 m2 objętej KW nr 40045, polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 14/2, w pasie drogi o szerokości 3 mb wzdłuż granicy z działką nr 14/1.

Suma oszacowania wynosi 1 122 630,00 zł netto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 841 973,00 zł plus 23% VAT tj. 1 035 627,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 263,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Patrycjusz Stuła