Licytacja nieruchomości Gryfice, ul. Jana Dąbskiego 34d/2 - lokal mieszkalny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2019 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Gryficach 72-300 GRYFICE, ul. Wysoka Brama 2 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Magdaleny Mielniczuk-Iwańczak położonego: 72-300 Gryfice, Jana Dąbskiego 34d/2, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1G/00039763/9.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego 34D. Lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 56,24 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,52 m2.

Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 274/10000 we wspólnej części budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu, objętych księgą wieczystą KW nr 30844. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na działce oznaczonej numerem 376/2 z obrębu ewidencyjnego, Gryfice - 7.
 

Suma oszacowania wynosi 162 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Patrycjusz Stuła