Licytacja nieruchomości 72-320 Trzebiatów, Kłodkowo - nieruchomość gruntowa niezabudowana tryb uproszczony

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: 72-300 Gryfice, ul. Wałowa 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 72-313 Kłodkowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00026634/2 będącej własnością dłużnika: Jerzego Tabor.

Przedmiotem opisu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 225, 226 zlokalizowana w miejscowości Kłodkowo, gmina Trzebiatów, powiat gryficki o łącznej powierzchni 1,19 ha. Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 31 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 23 475,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.

3 130,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, obowiązującą od 26.06.2019r. zmianie uległ katalog osób, które mogą stać się nabywcą nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego. Przy nabyciu nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego zniesiono wymogi co do statusu nabywcy jako rolnika indywildualnego i wielkości gospodarstwa nabywcy. Zgodnie z dodanym art. 2a ust. 3 pkt 9 ustawy przepisy stanowiące, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych - nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym do licytacji może przystąpić również osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy.