Licytacja nieruchomości 72-300 Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 18/7 - lokal mieszkalny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2019 r. o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 GRYFICE w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Stanisława Jaworskiego położonego: 72-300 Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 18/7, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1G/00023546/7.

Przedmiot em licytacji jest nieruchomość lokalowa, położona w Gryficach przy ulicy Ks. St. Ruta nr 18/7 o powierzchni użytkowej 43,74 m2 wraz z przynależnym udziałem 1165/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą o nr SZ1G/00021929/2.

Suma oszacowania wynosi 97 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 900,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Patrycjusz Stuła