Licytacja nieruchomości 72-300 Gryfice, Ościęcin - nieruchomość zabudowana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2019 r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 GRYFICE w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Sp. Jawna położonej: 72-300 Gryfice, Ościęcin, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1G/00029892/9.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana Ościęcin 25, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 160/3, 160/4, 160/5, 161/10, 161/11 o łącznej powierzchni 0,9274 ha w obrębie Ościęcin, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Na działkach posadowione są: budynek mieszkalno-biurowy, budynek gospodarczy oraz budynek myjni, o łącznej powierzchni zabudowy 320,70 m2 i powierzchni użytkowej 397,2 m2.

Suma oszacowania wynosi 205 000,00 zł, netto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 750,00 zł netto plus 23% VAT tj. 189 113,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.